ارزش ها و هدف ها

ارزش ها واهداف

آیا تا کنون شده که با خود فکر کرده باشید که واقعا در زندگی به دنبال چه چیزی هستید؟ برای درک بیشتر مفهوم ارزش ها و اهداف با ما همراه باشید .

چه چیزهایی برایتان واقعا مهم است؟

رفتارهای شمازندگی تان را درکدام جهت به پیش می برند؟

زندگی خودتان را یک نقشه جغرافیایی در نظر بگیرید جهت های این نقشه ارزشهای شما هستند.

در واقع این ارزشها هستند که به رفتارهای ما سمت و سو می دهند ومسیر زندگی ما را مشخص می کنند. افراد باید قادر باشند تا ارزش وهدف به درستی تشخیص دهند و در جای خود از آن استفاده نمایند.

 

ارزش ها همانند جهات نقشه میباشند که انسان هیچگاه به آنها نمی رسد اما هرقدمی که به سمت آنها برمی دارد به زندگی معنای بیشتری می بخشد اما هدف ها همانند نقاط مشخص روی نقشه میباشند که پس ازمدتی پیمودن راه می توانیم به آنها برسیم.

دقت داشته باشید که حرکت در جهت مثلا غرب میتواند تا بینهایت ادامه داشته باشد و پایان و سرانجامی نمی توان برای آن تصور کرد ، اما اگرشهری را درغرب شهر محل سکونتمان مشخص کنیم می توانیم پس ازمدتی به آن شهربرسیم.

ارزشها همانند مسیر بی انتها هستند وهدف ها ایستگاه ها ونقاط داخل مسیر میباشند.ارزش ها فرآیند محور هستند وهدف ها نتیجه محور.

ارزش ها را میتوان به دو گونه تقسیم کرد:

ارزش منفی و مثبت.

هنگامیکه تحقیرها ، محرومیت ها، محدودیت ها و…. و ذهن حاصل از زندگی درمحیط آسیب زا که در دوران کودکی در وجود ما شکل گرفته اند جهت و مسیر زندگی ما را تعیین میکنند ، ارزشهای ما منفی هستند مانند جاه طلبی، پول پرستی، تجمل گرایی و….

هنگامیکه انسانها قادر باشند فارغ از محرومیت ها، محدودیت ها و مشکلات خود آگاهانه جهت ومسیرزندگی خود را تعیین نمایندارزش هایشان مثبت است مانند نوعدوستی،علم طلبی،عدالت خواهی و….

اهداف با توجه به اینکه درراستای کدام ارزش باشند شامل همین تقسیم بندی می شوند

البته اهداف را نیز ازلحاظ زمانی می توان به سه گروه کوتاه مدت،میان مدت وبلند مدت تقسیم بندی کرد.

تفاوت ارزش های منفی و مثبت

ارزش های مثبت انسان را به سوی رشد وتکامل سوق میدهد وارزش های منفی درجهت خلاف رشد و تکامل سوق میدهد.

معنای رشد وتکامل

یعنی حرکت به سوی بی نیازی واستقلال در وجود خود.نوزاد تازه به دنیاآمده نسبت به زمانی که درشکم مادراست مستقل تراست و دربسیاری ازاعمال حیاتی همانند تنفس و خون رسانی به نقاط مختلف بدن از مادر بی نیازمی شود ، وهرچه بیشتر رشد می کند مستقل ترو بی نیازتر در مسائل شخصی میشود.

انسان درابتدای پیدایش وابسته به طبیعت بود اما با کامل ترشدن ازتاثیر طبیعت و محیط زندگی اش برخود کاست و به تاثیرگذاری برمحیط خارج افزود.

جهان هستی روبه تکامل و رشد است و بنابراین انسانی که با ارزشهای مثبت خود زندگی می کند با تمام هستی هماهنگ است و احساس آرامش و رضایت از زندگی دارد ، اما انسانی که با ارزش های منفی در جهت خلاف رشد و تکامل حرکت می کند مانند کسی است که برخلاف مسیر رودخانه شنامی کند و زندگی برایش پر درد و رنج خواهد بود وهیچگاه احساس رضایت اززندگی را تجربه نخواهد کرد.

از مهم ترین دلایل افزایش درد و رنج انسان امروزی رواج یافتن ارزش های منفی وعدم پایبندی به ارزش های مثبت است وبرای رهایی ازاین درد و رنج مضاعف نیازداریم با توسل به ارزش های مثبت به زندگی خود معنا ببخشیم.