کارگاه کنترل و پیشگیری از خشم

خشم و عصبانیت بار ها و بارها مشکل ساز بوده است برای کنترل و پیشگیری از خشم میتوانید به کلینیک روانشناسی مراجعه نمایید و مهارت های لازم را برای کنترل و پیشگری از خشم را تحت نظر مشاوران و متخصصان با تجربه بگذرانید.